cimer mezolak

 

Emberi Erőforrások Minisztere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mezőlaki Arany János Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16. - 2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8514 Mezőlak, Ady Endre utca 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség apedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásárólszóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történővégrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ábanfoglaltakat is figyelembe véve,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagyfoglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzettszakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll atevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízássalegyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljesmunkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmaihelyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglététigazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségmeglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóravagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása soránszerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanárifeladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annakigazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizárófoglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentummunkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületiigazgató nyújt, a 0689/795-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történőmegküldésével (Pápai Tankerületi Központ címére: 8500 Pápa, Mézeskalácsutca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: TK/174/00362-6/2021., valamint a beosztásmegnevezését: Mezőlaki Arany János Általános Iskola - Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Települési önkormányzat helyben szokásos módon
 • Pápai Tankerületi Központ honlapja
 • Mezőlaki Arany János Általános Iskola honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött,bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a PápaiTankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT Mezőlaki Arany JánosÁltalános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/papa honlaponszerezhet.

 


Sajtóközlemény

lezárult az „innovációs folyamatok a mezőlaki iskolában” projekt

A Mezőlaki Arany János Általános Iskola a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0259 „Innovációs folyamatok a mezőlaki iskolában” c. pályázaton 40,24 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt Európai Uniós forrásból valósult meg.
A projekt megvalósítása: 2013. március 01.- 2015. február 28.

A projekt célja: az iskolában elindítani azokat az innovációs folyamatokat, melyek pedagógiai-módszertani megújulást, magasabb színvonalú oktatást eredményeznek. Ezeknek köszönhetően a pedagógiai tevékenység hatékonyabbá vált, finomítva, csiszolva ezzel az iskolai munka egy-egy szegmentjét. Az eredmény megmutatkozott az intézmény egészének munkájában és megítélésében is.
Különös hangsúlyt fektettünk azon programokra, melyek az egész iskolát megmozgatták: egészségnapok, konfliktus-és iskolai agressziókezelési program, dohányzás veszélyire felhívó programok, komplex egészségfejlesztési és baleset-megelőzési program. Fontosnak tartottuk a mindennapos testnevelés népszerűsítését: játékos sportköröket tartottunk, judo-szakkört indítottunk, úszásoktatást szerveztünk.
 

Ezen kívül az alábbi programok valósultak meg a pályázati támogatásból:

 • nyári táborok (angol nyelvi tábor, természetközeli sporttábor)
 • erdei iskola
 • sportkirándulások
 • angol nyelvi vetélkedő
 • informatika szakkör
 • alkalomszerű mozgásos tevékenység.

Tekintélyes összeget költhettünk intézményünk pedagógiai-módszertani megújulására, pedagógusok továbbképzésére.

Az oktató-nevelő munka hatékonyabbá tételének érdekében informatikai, sport- és oktatási taneszközöket szereztünk be.
A pályázati projektet 2015. február 28-án eredményesen, sikeresen lezártuk.

További információ kérhető:

Csuti Lívia, projektmenedzser

Elérhetőség

telefonszám: 89/348-001,

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 

Sajtóközlemény
 
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója befejeződött
 
Mezőlak Község Önkormányzata 114 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert 2013. szeptemberében a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretein belül. A közel 127 millió forint összköltségvetésű beruházásból MEZŐLAK község felszíni vízelvezetése (4. sz. vízgyűjtő terület) valósult meg. A beruházás 2014. december 15-én fejeződött be.

 

 

A több mint ezer lakosú Mezőlak, amely a térség egyik legnagyobb települése Pápától 9 km-re helyezkedik el. A község nagy részén kiépített felszíni vízelvezető hálózat üzemel, mely egy részben burkolt árok, melyen változó átmérőjű és minőségű átereszek vannak az ingatlanokra való bejutás biztosítására. A település majdnem egész területén nyílt csapadékvíz elvezető árkok találhatóak, melyek állaguk és lejtésviszonyaik miatt nem képesek a belterületen keletkező csapadékok kártétel nélküli elvezetésére. Nagy részben az árkok burkolatának minősége nem megfelelő, sok helyen a kapubejárók, átereszek teljes keresztmetszetükben feltöltődtek. A kapubejárók alatti átereszek jelentős hányada beomlott, eltömődött, a támfalak repedtek. A csapadékok kártétel nélküli levezethetősége érdekében a település teljes területén indokolt a meglévő vízelvezető hálózat felújítása.
 
A projektet alkotó 4. számú vízgyűjtő terület érintett leginkább a belvízkárokkal, mely terület a település mintegy két-harmadát fedi le. A beruházás megvalósítása során, a csapadékvíz elvezető árokhálózat nyomvonala nem változott, így nem ütközött, sőt illeszkedett a környezetvédelmi, természetvédelmi, területrendezési, szabályozási programokkal. A megvalósult belterületi csapadékvíz elvezető hálózat közvetlen befogadója a községet északról határoló meliorációs árok. A meliorációs útárok befogadója a Bittva patak. Az önkormányzat - lehetőségeihez igazodva - arra törekszik, hogy a község teljes területén, mielőbb megvalósulhasson a felszíni vízelvezető hálózat kiépítése.
 
A Széchenyi 2020 program keretében, 114 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg a 4. számú vízgyűjtő terület felszíni vízelvezető hálózatának felújítása, kiépítése. A Kivitelező kiválasztása közbeszerzés útján történt. A kivitelezés 2014. május 19-én kezdődött meg, a projekt 2014. december 15-én fejeződött be.
 
A projektről bővebb információt a www.mezolak.hu oldalon olvashatnak.
 
További információ kérhető:
Opauszky Ágnes, 06-30-9769-382, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 


 


 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Uniós támogatásból valósul meg MEZŐLAK község felszíni vízelvezetése Mezőlak Község Önkormányzatának nyertes pályázata által

2014. május 19.

Mezőlak Község Önkormányzata 114 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert 2013. szeptemberében a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretein belül.

A közel 127 millió forint összköltségvetésű beruházásból MEZŐLAK község felszíni vízelvezetése (4. sz. vízgyűjtő terület) fog megvalósulni. A projekt tervezett befejezése: 2014. december 15.

A több mint ezer lakosú Mezőlak, amely a térség egyik legnagyobb települése Pápától 9 km-re helyezkedik el. A község nagy részén kiépített felszíni vízelvezető hálózat üzemel, mely egy részben burkolt árok, melyen változó átmérőjű és minőségű átereszek vannak az ingatlanokra való bejutás biztosítására. A település majdnem egész területén nyílt csapadékvíz elvezető árkok találhatóak, melyek állaguk és lejtésviszonyaik miatt nem képesek a belterületen keletkező csapadékok kártétel nélküli elvezetésére. Nagy részben az árkok burkolatának minősége nem megfelelő, sok helyen a kapubejárók, átereszek teljes keresztmetszetükben feltöltődtek. A kapubejárók alatti átereszek jelentős hányada beomlott, eltömődött, a pofafalak repedtek. A csapadékok kártétel nélküli levezethetősége érdekében a település teljes területén indokolt a meglévő vízelvezető hálózat felújítása.

4. számú vízgyűjtő terület érintett leginkább a belvízkárokkal, és község, mintegy két-harmadát lefedi. A beruházás megvalósítása során, a nyomvonal nem változik, így nem ütközik, sőt illeszkedik környezetvédelmi, természetvédelmi, területrendezési, szabályozási programokkal. A tervezési terület a község belterületi lakott, úthálózattal ellátott területe. A domborzati viszonyokra jellemző, hogy a település nagy része dél-északi lejtésű. Ez alól kivétel a Petőfi utca templomtól keletre eső része, mely keleti irányba lejt. A tervezett belterületi csapadékvíz elvezető hálózat egyes szakaszainak közvetett befogadója a településtől nyugatra húzódó Bittva patak. A Petőfi utcai hálózat közvetlen befogadója a település keleti részen a Kis-Séd patak. Mindkét vízfolyás a Marcal jobb parti vízgyűjtőjének egyik patakja. A községet északról határoló meliorációs útárkok alkalmasak a csapadékvizek továbbvezetésére. A meliorációs útárkok befogadója a Bittva patak. Az önkormányzat -  lehetőségeihez igazodva - arra törekszik, hogy a község teljes területén, mielőbb megvalósulhasson a felszíni vízelvezető hálózat kiépítése.

A pályázati támogatás segítségével 4. számú vízgyűjtő terület felszíni vízelvezető hálózatának felújítása, kiépítése kezdődik meg 2014. május 19-én. A kivitelező kiválasztása közbeszerzés útján megtörtént, a szükséges engedélyek rendelkezésre álnak.

 

 
   
Ugrás a lap tetejére