cimer mezolak

 

 


 


 


 


 


 


Mezőlak Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017 (IX.25.) önkormányzati rendelete figyelembe vétele mellett

módosítja a Helyi Építési Szabályzatot.

MEZŐLAK- Helyi Építési Szabályzat módosítása-2022

Partnerségi egyeztetés tájékoztatási szakasza

Melléklet: Tájékoztatási tervdokumentáció

Véleményezési határidő: 15 munkanap

Vélemény elküldésének helye: 8514 Mezőlak, Arany J.u.1., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 Emberi Erőforrások Minisztere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mezőlaki Arany János Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16. - 2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8514 Mezőlak, Ady Endre utca 41.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség apedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásárólszóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történővégrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ábanfoglaltakat is figyelembe véve,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagyfoglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzettszakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll atevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízássalegyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljesmunkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmaihelyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglététigazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségmeglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóravagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása soránszerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum(munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanárifeladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annakigazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizárófoglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentummunkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel(Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egyházi Andrea tankerületiigazgató nyújt, a 0689/795-206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történőmegküldésével (Pápai Tankerületi Központ címére: 8500 Pápa, Mézeskalácsutca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: TK/174/00362-6/2021., valamint a beosztásmegnevezését: Mezőlaki Arany János Általános Iskola - Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Települési önkormányzat helyben szokásos módon
 • Pápai Tankerületi Központ honlapja
 • Mezőlaki Arany János Általános Iskola honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött,bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a PápaiTankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT Mezőlaki Arany JánosÁltalános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/papa honlaponszerezhet.

 

 


Pályázati felhívás a település közigazgatási területén belül található

önkormányzati tulajdonú zöldterületek karbantartására

Mezőlak község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki a település közigazgatási területén belül található önkormányzati tulajdonú, zöldterületek gondozására 2020. március 15. és 2021. március 15. közötti időszakra, + további 2 évre vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 11. 12 óra

A pályázat benyújtásának helye: Önkormányzat Mezőlak (8514 Mezőlak, Arany J.u.1.)

A pályázat benyújtásának módja:

• személyesen, a fent megjelölt helyen, vagy

• postai úton, zárt borítékban „Zöldterület-gondozás - pályázat” megjelöléssel, 1 példányban.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a 2020. márciusi képviselő-testület rendes ülésén történik. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati feltételek:

A pályázónak a mellékelt dokumentum szerint büntetőjogi felelősségének tudatában cégszerűen aláírt eredeti példányban benyújtott dokumentumon nyilatkoznia kell arról, hogy elnyert pályázat esetén történő szerződéskötés időpontjától a szerződés teljes idejére a munkavégzéshez szükséges személyi, műszaki, technikai feltételek rendelkezésére állnak és rendelkezik az összes szükséges engedéllyel, valamint, hogy a vállalkozás nem áll csődeljárás alatt és nincs semmilyen köztartozása, továbbá, hogy a pályázat mellékletét képező vállalkozási szerződéstervezetet elfogadja.

A pályázatban részletesen ismertetni kell a munkavégzéshez szükséges eszközök listáját, a munkavégzéshez szükséges létszám adatokat, esetleges referenciákat, egyéb tájékoztatásra szánt információkat.

Az ajánlatot a mellékelt ajánlattételi lapon (1. szú melléklet) kell benyújtani. Fel kell tüntetni bruttó módon, magyar forintban. Az ajánlati árat az elkövetkezendő 3 évre vonatkozóan kell megadni.

A vállalási ár magába foglal minden (eszköz, üzemanyag, munkabér, járulék, fuvar..) költséget, így vállalási ár felett az önkormányzat külön térítést nem ad, az árat akképpen kell meghatározni, hogy azon a pályázatot követően változtatni nem lehet egyoldalúan és indokolatlanul. Továbbá egyéb költségekkel az ajánlattevő nem állhat elő a teljesítés során. A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat szerződést köt.

Fizetési mód: havi rendszerességgel, számla benyújtását követő 8 napon belül.

A pályázati értékelés szempontjai: Az a pályázó nyer, aki minden részfeladatra tud ajánlatot adni és összességében ár-érték arányban a legkedvezőbb ajánlatot kínálja, továbbá csatolja pályázatának részletes ismertetését.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval 1 évre vonatkozó szerződést köt, melyet további 2 évre meghosszabbít megfelelő teljesítés esetén.

Hiánypótlásra a pályázat keretében nincs lehetőség.

A pályázattal kapcsolatban további információk: Mezőlak Önkormányzat, Nagy Gábor polgármester – telefon: 06/30/579-9648

Műszaki leírás

Mezőlak község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárást kezdeményezett a település közigazgatási területén belül található önkormányzati tulajdonú zöldterületeinek gondozására.

A változó méretű zöldterületek a település különböző területein elszórva találhatóak. A zöldterületeket elhelyezkedésük, méretük és terepadottságuk alapján különböző gyakorisággal és más-más eszközökkel kell karbantartani.

A gondozandó területek több csoportra oszlanak: egyes területeket traktorral, másokat kisfűnyíróval, illetve damilos kaszával lehet nyírni.

Mezőlak közigazgatási területén végzendő munkák mennyiségi kimutatásait (területeket, a kaszálás módját és a kaszálások számát) a pályázati felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

A kaszálásokon kívül egyéb gondozási munkálatokat is el kell végezni: pl.: gyomtalanítás, szükség szerinti permetezés, a fatányérok rendszeres gyomtalanítását is el kell végezni.

A kiemelt zöldterületeken a kaszálásokat hetente kell elvégezni, a kaszálékot össze kell gyűjteni és el kell szállítani. A kaszálásokat úgy kell végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja csak a közintézmények működését.

Az ajánlathoz csatolni kell a pályázati felhívás 1,3 számú melléklete szerinti, az ajánlattevő által kitöltött táblázatot. Az ajánlat az egy- három éves időtartamra vonatkozó munkák árát tartalmazza.

A gondozási munkákhoz használt gépek és eszközök tárolása Mezőlak közterületein, illetve a munkavégzési területeken nem engedélyezett.

A fenntartási munkálatokat a Mezőlakon érvényben lévő rendeletek betartása mellett lehet csak végezni, különös tekintettel az alábbi rendeletre:

• 9/2016 (XII.29.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

 

 


Toborzás és prevenció Mezőlakon

A rendőrségi toborzás, valamint a „Fókuszban a biztonság” című Veszprém megyei rendőrségi bűnmegelőzési program keretében 2019. február 18-án 9 óra 30 perctől 10 óra 30 percig a Mezőlak, Arany János u. 1. szám alatti körzeti megbízotti irodában várják az érdeklődőket a Pápai Rendőrkapitányság munkatársai.

A toborzó csoport tagjai a határvadász szolgálatról, a jelentkezés feltételeiről, a juttatásokról, valamint az őr-járőrtárs képzésről adnak felvilágosítást a megjelenteknek. Emellett a Pápai Rendőrkapitányság munkatársai a betörések, a besurranások, a trükkös és az alkalmi lopások megelőzési lehetőségeiről is tájékoztatást adnak az őket felkeresőknek.

 Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

mint a Helyi Választási Iroda vezetőjétől

8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.

06 89 348 002; mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Ügyiratszám: Ng/…………../2019 Tárgy: Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Mezőlak, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Községben megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása

H A T Á R O Z A T

Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Magyargencs, Mezőlak, Nagyacsád, Nemesgörzsöny Községek Helyi Választási Iroda vezetőjeként a Képviselő-testületek tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása során a következők szerint állapítom meg:

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Kemeneshőgyész Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Kemenesszentpéter Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Magyargencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Mezőlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Nagyacsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

Nemesgörzsöny Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak számát a település lakosságszáma alapján 4 (négy) főben határozom meg.

E határozat ellen bárki kifogással élhet a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez. A kifogást úgy kell benyújtani a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértéstől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választás szerint telefonszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint: A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-ei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

 • 100 lakosig 2 fő,

 • 1000 lakosig 4 fő,

 • 5000 lakosig 6 fő,

 • 10 000 lakosig 8 fő.

Békás lakosságszáma: 204 fő

Kemeneshőgyész lakosságszáma: 484 fő

Kemenesszentpéter lakosságszáma: 603 fő

Magyargencs lakosságszáma: 493 fő

Mezőlak lakosságszáma: 997 fő

Nagyacsád lakosságszáma: 657 fő

Nemesgörzsöny lakosságszáma: 658 fő.

A határozat közzétételének módja Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltségeinek hirdetőtáblán történő közzététel, valamint a Községek honlapján való nyilvánosságra hozatal.

Határozatom a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 308. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben hoztam meg, figyelemmel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-ára, valamint 4. § c) pontjára.

A kifogás jogát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208. §, 209. § (1), 2010. § (1) bekezdése biztosítja, a kifogás benyújtásának részleteit a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 212. § (2) bekezdése tartalmazza.

Nemesgörzsöny, 2019. február 6.

Ivanics Barbara

Helyi Választási Iroda vezetője

Közzététel napja:

2019. február 6.

Ivanics Barbara

Helyi Választási Iroda vezetője

 


IRÁNYTŰ - iskolaválasztáshoz letöltése

 


 2019.01.28. 

HÉSZ jóváhagyása

 

 2017.03.01. 

F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos! Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi. A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat. Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni. Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos. A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet. A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

 

 2017.02.15. 

KÖZLEMÉNY-Környezetvédelmi_Mezőlak (dokumentum letöltése - PDF formátum)

 

 2016.09.07. 

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

 

Részletek


 

 


Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőlaki Kirendeltsége 8514 Mezőlak, Arany J.u.1.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya előtt előzetes vizsgálati eljárás indult az E-on ZRT. megbízásából a SAG Mérnökiroda Kft. által benyújtott kérelem és melléklet dokumentáció alapján 20 kV-os légvezeték telepítéséhez kapcsolódó Mezőlak 0298/11 (0298/24) hrsz. GABÉRT 2003 Szövetkezet villamos energia ellátása (VEE-1426) tárgyában. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya „KÖZLEMÉNY”- ét ezúton közzéteszem. A kérelem, valamint annak mellékletei megtekinthetők a Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőlaki Kirendeltségén, ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő: • hétfő, csütörtök: 8 órától 16 óráig

 

A KÖZLEMÉNY letöltése - PDF formátumban

 

Ivanics Barbara jegyző

 

 


HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

Mezőlak községben a következő időpontokban történik:

2015. május 11-én (hétfőn) 08.00 - 14.00 óráig, 2015. május 12-én (kedden) 07.30 - 16.30 óráig.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek, valamint az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, és a tanév során szeretnék hozni a gyermeket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

 

Mezőlak, 2015-04-10

Ivanics Barbara

jegyző   

 


 

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk Mezőlak község lakosságát, a településen működő egyházakat, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet értelmében az önkormányzat a február 13.- án megtartott testületi ülésén

partnerségi szabályzat-ot

fogadott el. A jogszabályok szerint a szabályzat célja az önkormányzat településfejlesztési dokumentumainak elfogadása, és településrendezési eszközeinek (rendezési terveknek) készítése, módosítása során a teljes körű nyilvánosság biztosítása, az érintettek körébe tartozók véleményének megismerése.

Kérjük azokat a településen működő egyházakat, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, amelyek tevékenységükből eredően településfejlesztési, településrendezési ügyekben érintettek, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezzék állandó partnerként történő részvételi szándékukat a településfejlesztési, településrendezési egyeztetési eljárásokban. Természetesen a szabályzat tervezete lehetővé teszi, hogy az egyes eljárások során újabb partnerek később is bejelentkezzenek. Az eljárások tájékoztatóit az önkormányzati honlapon (http://www.mezolak.hu) folyamatosan megjelentetjük.

Cím: Önkormányzat Nagy Gábor polgármester

8514 Mezőlak, Arany J.u.1. Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  


Lakossági tájékoztató magán pálinkafőzés szabályainak változásáról

Tisztelt Érintettek! 2015. január elsejétől változnak a magán pálinkafőzés szabályai. A magánfőző desztilláló berendezések bejelentésével kapcsolatban, illetve a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság (jegyző) jár el. A bejelentéshez, bevalláshoz szükséges nyomtatványok elérhetők a Letölthető nyomtatványok menüpontból.  

TÁJÉKOZTATÓ MAGÁN (PÁLINKA) FŐZÉS SZABÁLYAINAK 2015. JANUÁR ELSEJEI VÁLTOZÁSAIRÓL

 


Mezőlaki Sport Egyesület Határozata

Igazolás

2014. október 10.

Szakmai Terve

 


Tisztelt Lakosaink!

 

2010 tavaszán megnyitott Mezőlakon a hulladékudvar. Ezen a hulladékudvaron került biztosításra az, hogy a mezőlaki lakosok a háztartásban keletkező hulladékokat ingyenesen elhelyezhessék. Idei évtől megszűnik a község területén az évi egy alkalommal megszervezett lomtalanítás, ennek funkcióját veszi át a hulladékudvar azzal, hogy állandó, év közbeni folyamatos nyitvatartást biztosít.

Nyitvatartás: Csütörtök: 11.00-19.00 Szombat: 10.00-14.00 A hulladékudvarban ingyenesen helyezhető el: - Veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente legfeljebb 150 kg mennyiségben helyezhetők el elemek, akkumulátorok, elektronikai hulladékok (izzó, fénycső), festékes és vegyszeres göngyölegek - A veszélyes hulladéknak minősülő fáradt olaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban. - Használt étolaj- és zsír hulladék alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb 60 liter helyezhető el. - Havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 inert hulladék helyezhető el. Inert hulladéknak tekintendő az ingatlanokon – hibaelhárításból vagy javításból származó építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó, elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék (Pala, kátránypapír nem helyezhető el!). - Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el lom, műanyag, papír, üveg (ablaküveg), fém csomagolási hulladék, textil hulladék, fa nyesedék (csak fanyesedék vihető, fű, növényi maradványok nem!). - Műszaki cikkek (mosógép, tv, hűtő): lakossági mennyiségben. - Gumi (legfeljebb kisteherautó méretű): havi 4 db, évi maximum 12 db. A hulladékudvarra történő hulladék szállításkor kérem a lakosságot, hogy vigyék magukkal az számlát, melyen az ügyfél azonosító szám található, lakcímkártyájukat is az azonosításhoz. Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékudvarra a hulladékot különválogatva vigyék el. A hulladékszigeten lehet eldobni az újságpapírt, a háztartási üvegeket, az üdítős, sörös fémdobozokat, a konzervdobozokat (elöblítve), a PET palackokat, étolajos, mosószeres flakonokat (elöblítve). Ezzel is csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Kérjük  a Tisztelt Lakosokat, hogy a hulladékudvar szolgáltatásait minél szélesebb körben vegyék igénybe!

 

Ugrás a lap tetejére